תקנון אתר :

1) אתר DD HAIR הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים בתחום השיער,ביוטי,ומוצרים נלווים.

2) בעלי האתר ומפעילו היא חברת "DDhair" (מס ע.מ 034346684 להלן: "החברה" או "DDhair" או " מפעילי האתר").

3) כל שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. משתמש האתר מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה. משתמש אינו חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינו מסכים להם, הוא נדרש לצאת מהאתר לאלתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמה ואישור המשתמש לתנאי שימוש אלו.

4) תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעילי האתר, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

5) האתר מיועד לשימוש הלקוחות שמלאו להם 18 שנה. לקוח אשר בוחר לרכוש מוצרים באמצעות האתר מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע את האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות התקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע הפעולות באתר, באופן שההתקשרות תהא באמצעות אפוטרופוס. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

6) מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון שימוש זה, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

7) מפעילי האתר רשאים, על פי שיקול דעתם, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

רכישת המוצרים

1) הרכישה באמצעות האתר אפשרית באמצעות תשלום בכרטיס אשראי/BIT.

2) כדי לבצע הזמנה באתר תחילה יש לבחור את המוצר הרצוי ואת הצבע הרצוי. עבור כל מוצר המוצע באתר יוצג "דף מוצר" בו יופיעו פרטי המוצר ומחיר המכירה.

3) לתשומת הלב, מפעילי האתר רשאים לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים.

4) מפעילי האתר רשאים בכל עת לעדכן את המחירים המוצגים באתר ואת תעריפי המשלוחים, ללא מתן הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא מחיר שנמסר למשתמש בעת ביצוע ההזמנה.

5) אומנם מפעילי האתר משקיעים מאמצים בכדי שהתמונות המוצגות ימחישו את המוצר ככל הניתן, אולם מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים ובין המוצרים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים וכי הם מוצגים על גבי מסך מחשב.

6) מפעילי האתר רשאים לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידיהם ולפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר רשאים להפסיק בכל עת כל הנחה, הטבה או מבצע כאמור באופן מיידי וללא מתן הודעה מוקדמת. ככלל לא יתאפשר כפל הנחות על הפרטים הנמכרים באתר.

7) על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת מפעילי האתר לא יוכלו להבטיח את ביצוע ההזמנה.

8) לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילי האתר עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.

9) במעמד ביצוע ההזמנה יבצעו מפעילי האתר בדיקה של אמצעי התשלום שנמסר על ידי הרוכש.

10) עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמפעילי האתר יקבלו אישור מהגורם הרלבנטי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים ביניהם. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.

11) המשתמש באתר יקבל חשבונית עבור ביצוע התשלום לאחר ביצועו לחשבון האמייל שלו.

12) יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של מפעילי האתר אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את מפעילי האתר. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של מפעילי האתר הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה.

13) מפעילי האתר רשאים לא לאשר/לבטל את ההזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים: (1) אם נפלה טעות, בתיאור המוצר או הפריט לרבות מחירו; ו/או (2) במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו; ו/או (3) כאשר ביצוע ההזמנה נעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או (4) אם כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה נחסם או הוגבל לשימוש ו/או (5)אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש ו/או (6) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או (7) המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים ו/או (8) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב DD hair ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו ו/או (9) אם לפי דעת מפעילי האתר, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג' ו/או (10) בכל מקרה אחר המזכה בביטול על פי דין או מכל סיבה אחרת שהיא על פי שיקול דעתם.

14) הודעה בדבר ביטול ההזמנה במקרים אלו תימסר למשתמש וכל חיוב שחויב בו הלקוח בפועל יבוטל. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת מפעילי האתר. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד מפעילי האתר ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

15

אספקת המוצרים

1) דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, גם אם הוזמן יותר מפריט.

2) מפעילות האתר יספקו למשתמש את המוצרים באמצעות גוף משלח עצמאי. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע האספקה, יחול על אספקת המוצר באמצעות האתר.

3) אספקת המוצרים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (שליח עד הבית- עד 5 ימי עסקים או דואר רשום- עד 10 ימי עסקים).במקרים חריגים בהם קיימים עומסים, ייתכן כי זמני המשלוח ייתארכו.

4) למען הסר כל ספק "יום עסקים" לעניין תקנון זה הינם ימים א' עד ה', לא כולל ערבי חג, חגים וימי שבתון. ספירת הימים לאספקה מתבצעת מיום אחד אחרי ביצוע ההזמנה באתר.

5) מפעילי האתר אינם אחראים לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, ולא יתנו פיצוי ללקוח על עיכובים של חברות השילוח.

6) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מסכים כי מפעילי האתר לא יהיו אחראים לעיכוב באספקת המוצר בשל אירועים שאינם בשליטתם, כגון שביתה או השבתה, תקלות במערכות התקשורת, הטלפוניה ו/או המחשוב, פעולות איבה ו/או כוח עליון, כגון מלחמה, שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב.

7) מובהר כי אספקת המוצרים יכול ותותנה בהצגת פרטי הקשר של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט של מפעילי האתר. מוסכם כי מפעילי האתר ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתם, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.

מדיניות הביטולים, השינויים וההחזרים

להלן פירוט מדיניות ביטול ההזמנה ו/או החזרת מוצרים ותנאיהם:

1)ביטול עסקת הרכישה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט – יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות במייל/אינסטגרם/ ווצאפ ביזנס (ראה פרטי יצירת קשר). בנסיבות כאמור המשתמש יזוכה בסכום הרכישה כולל דמי המשלוח. וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן , התשמ"א – 1981 ( להלן חוק הגנת הצרכן).

2) במקרה של ביטול עסקת הרכישה מכל סיבה שהיא לאחר שנשלח המוצר אל המשתמש, הוא יהא רשאי לבטל את העסקה בתוך 3 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לכתובת החנות באמצעות דואר ישראל. הביטול יהיה כרוך בתשלום דמי המשלוח של החבילה חזרה לבית החברה על חשבונו. הזיכוי שהמשתמש יקבל יהיה על המוצר בלבד ולא כולל דמי המשלוח ההתחלתיים שהוא שילם. במקרה של החלפות- מפעילות האתר אינן יכולות לקחת אחריות על אופן השימוש ושיקול הדעת של המשתמש (נזק אפשרי שהוא גורם למוצר בעקבות שימוש לקוי בו) ולכן החלפות יתבצעו עד 7 ימי עסקים מרגע קבלת המשלוח ע׳י המשתמש.

3) זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק – לכרטיס האשראי, בו בוצעה ההזמנה בלבד ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

4) כאמור הזיכוי או קרדיט לשימוש (לפי העניין) יינתן בתנאי שהמוצר שסופק יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התוויות עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, המשתמש לא יהא זכאי לזיכוי כלשהו (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי- קרדיט).

5) ניתן להחזיר את המוצר הניתן להחזרה בהתאם לתקנון זה ועל פי הדין – כל עוד לא נעשה בו שימוש כזה או אחר, באריזתו המקורית – תוך 3 ימים מקבלתו. מפעילי האתר יהיו בעלי שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט בנוגע למצב הסחורה המוחזרת. פריטים ומוצרים אשר יגיעו לאחר שימוש כלשהו ו/או סממנים לשימוש לא ניתן יהיה להחזירם ולא יזכו את המשתמש בסכום הרכישה- הכל בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי והמוחלט של מפעילי האתר.

6) יצוין ויודגש : כל החזר/זיכוי מצריך ומחייב הצגת חשבונית הרכישה.

7) בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אלינו בדף יצירת

קשר.

קניין רוחני

1) כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושם של DDhair בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

2) אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם DDhair בלא קבלת הסכמת DDhair מראש ובכתב.

3) אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בלא לקבל את הסכמת DDhair מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וכלל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

4) אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשות המפורשת של DDhair מראש ובכתב.

5) דומיין האתר, האתר, שם המותג (DDhair ), סימני המסחר של ddhair (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב' – הם כולם רכושן של מפעיל האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתם בכתב ומראש. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו כן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של מפעילי האתר ו/או מי מטעמם. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם מפעילי האתר נתנו את הסכמתם לכך, בכתב ומראש ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי כל המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מקניין הרוחני של בעלי המותג ו/או של צד ג' שהוא שאישר את השימוש בהם להם או למי מטעמם.

מסירת פרטים, תקשורת שיווקית ופרסומים, דיוור ומנגנון ההסרה מרשימת התפוצה

1) על מנת לבצע רכישה באתר, על המשתמש לבצע תהליך הרשמה במסגרתו יש לספק פרטים אישיים הנדרשים, בין היתר, לשם משלוח המוצרים לידיו והחיוב הכספי בגינם.

2) המשתמש מתחייב לשפות את מפעילי האתר בגין כל נזק שיגרם להם עקב מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת האתר. היה ועקב מסירת פרטים מוטעים, יאלצו מפעילי האתר לבצע שילוח נוסף להזמנה, יחויב המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי משלוח וטיפול.

3) בעת ההרשמה לאתר, או בשלב ביצוע ההזמנה מוצגת בפני המשתמש אפשרות הרשמה לדיוור רשמי של DDhair ניוזלטר באמצעות האתר, הכולל בין היתר, הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים, הטבות, מבצעים, הצעות ושלל עדכונים בנוגע למוצרים. יובהר כי משתמש האתר שיבחר להצטרף לרשימת התפוצה באמצעות האתר, בעצם מסירת פרטי דוא"ל ו/או טלפון נייד לאתר, נותן את הסכמתו לקבלת דיוור (בין אם כללי ובין אם מותאם אישי), באופן המהווה את ההסכמה כנדרש בהתאם להוראת סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

4) משתמש שמסר את פרטיו יהא זכאי לדרוש בכל עת מחיקת פרטיו מרשימת הדיוור הישיר של המותג בערוץ הרלוונטי בכפוף לאמור בפרק מדיניות הפרטיות להלן:
סעיף פרטיות:
1. כשאתה משתמש בשירותים שלנו ומבצע הזמנות באמצעותם, אתה מסכים לספק לנו את כתובת הדוא"ל שלך, כתובת הדואר ו / או פרטי קשר אחרים בצורה אמיתית ומדויקת. אתה גם מסכים כי אנו עשויים להשתמש במידע זה כדי ליצור איתך קשר בקשר להזמנתך במידת הצורך. שימוש בפרטי אימייל של הלקוח הינם עבור עדכונים במבצעים הרלוונטיים, בין היתר ניוזלטר, עבורם וכמו כן ליצירת קשר בהמשך לגבי מבצעים והטבות חדשות באשר למוצר שרכשו או למוצר אחר מרשת DD HAIR. כמו כן, תינתן אופציה לשליחת חשבונית דרך המייל שהלקוח השאיר.

החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

5) למען הסר כל ספק יובהר כי הודעות אינפורמטיביות הנשלחות על ידי מפעילי

האתר ו/או מי מטעמם, לרבות חברת השליחויות, הכרוכות במכירת ו/או אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי המשתמש, לרבות באמצעות דוא"ל ו/או SMS, והינן בקשר עם שרשרת הפעולות במסגרת הליך ההזמנה ועד למסירת המוצר למשתמש בפועל, לרבות בדבר קבלת ההזמנה, בדיקתה, אישורה, אימותה, תזכורת וכו', לא מהוות "מסר פרסומי" ו/או דבר פרסומת בכל דרך שהיא והמשתמש מאשר בזאת משלוח וקבלת הודעות כאמור.

הגבלת אחריות

1) מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר ו/או עקיף תוצאתי או אגבי עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או שימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות עילה חוזית ו/או נזיקית). מפעילי האתר אינם נושאים בכל אחריות או חובות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין מפעילי האתר אחראית לכל מידע והודעה אשר יועלו משתמש חיצוני ככל שיעלו.

2) מפעילי האתר אינם אחראים לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

דין ושיפוט

1) הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

2) בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

נזקים

מפעילי האתר אינם ממליצים על שימוש יומיומי במוצר. השימוש במוצר מותנה בשיקול דעת המשתמש ולכן הן אנו לוקחים אחריות על נזקים אפשריים שהמוצר עלול לגרום לשיער/קרקפת/עור הפנים. למפעילי האתר אין בקרה על אופן ותדירות השימש במוצר ע׳י המשתמש ולכן לא יקחו אחריות על הנזקים האפשריים שצוינו או כל נזק אחר שעלול להיגרם עקב שימוש במוצר.

שונות

1) תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה חלים על השימוש באתר באמצעות כל מכשיר אלקטרוני המאפשר גישה לרשת האינטרנט (מחשב, טלפון סלולארי, טאבלט, מחשבי כף יד וכיו"ב) וכן באמצעות כל סוגי הדפדפנים ואמצעי התקשורת.

2) מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי תקנון זה, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת באתר.

3) מפעילי האתר עושות כל שביכולתן לוודא כי המידע המוצג באתר הינו המידע המדויק והשלם ביותר, אך לעתים עלולים להופיע אי דיוקים ו/או שגיאות ומפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות הנובעת מהן או קשורה אליהן.

4) מפעילי האתר הם הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.

5) כל התנהגות של מפעילי האתר לטובת משתמש האתר בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתורמצידם על האמור בתקנון זה.

6) במידה ויחולו תקלות מחשוב אשר ימנעו באופן זמני שימוש באתר יפעלו מפעילי האתר לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגדן בקשר לאירועים בתקופת התקלות והטיפול בהן.

7) בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי DDhair ו/או מי מטעמן, בקשר עם תנאי השימוש ורכישת מוצרים באמצעות האתר, לרבות ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

8) כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד ולא תשמשנה כלי פרשני כלשהו.

9) היה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כלשהי שחלק כלשהו מתנאי השימוש דלעיל אינו תקף ו/או אינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשללו תוקפם או הוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר הסעיפים יישארו בתוקפם המלא.

10) מפעיל האתר רשאים להפסיק את פעולת האתר בכל עת ללא הודעה מראש. הזמנות שבוצעו עד למועד הפסקת הפעילות תכובדנה בהתאם להוראות תקנון זה.

11) רישומי השרת עליו מתנהל האתר, בדבר הפעולות המתבצעות ע"י הלקוח באמצעות האתר, יהוו ראיה לכאורה לעשיית הפעולות על ידו.

12) כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יקרא אף בלשון נקבה וכל האמור בתקנון זה בלשון יחיד יקרא אף בלשון רבים, הכל בשינויים המחויבים לצורך כך.

×
דילוג לתוכן